Inwentaryzacja – architektoniczna, budowlana lub/i instalacyjna – jest to odtworzenie i odwzorowanie planu budynku lub terenu na podstawie pomiarów z natury i uzyskanie w ten sposób aktualnej wersji elektronicznej i /lub papierowej danego obiektu. Zawiera rzuty kondygnacji i elementów, przekroje, elewacje. Inwentaryzacja może być: w formie 2D i zawierać tylko płaskie rysunki CAD danego obiektu. Może być wykonana dodatkowo w formie 3D, gdy wykonany jest model interaktywny obiektu, odwzorowujący bryłę i tektonikę, uzyskując w ten sposób pełne odwzorowanie.

  • Inwentaryzacja architektoniczna zawiera wszystkie niezbędne elementy stanowiące o architekturze obiektu;
  • inwentaryzacja budowlana, zawiera dodatkowo pomiar, naniesienie i opis elementów konstrukcyjno – budowlanych takich jak: belki, płyty, słupy, wieńce, stropy, podciągi, kominy i inne;
  • inwentaryzacje instalacyjne zawierają dodatkowo wszystkie elementy widoczne i zakryte infrastruktury sanitarnej, technicznej, czy elektrycznej.

Inwentaryzacji towarzyszy wizja lokalna i sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektu.

 

Koncepcja  – dzielą się na urbanistyczne, architektoniczne, ogólne, pełnobranżowe i konkursowe. Jest to wstępna wizja obiektu budowlanego /budynku i rozlokowanie go na działce terenie. Zawiera rzuty, elewacje przekroje, a częstokroć model 3D z wizualizacjami. Służy różnym celom: od przedstawienia wizji, po uzyskanie warunków zabudowy, do wstępnego oszacowania kosztów.

 

Dlaczego koncepcja architektoniczna jest taka ważna?

 

Nadzór autorski – projektanta /architekta sporządzającego projekt budowlany, w danej branży, obejmuje: wizyty na budowie mające na celu potwierdzenie zgodności realizacji projektu ze stanem faktycznym, wychwycenie ewentualnych zmian wynikłych podczas powstawania obiektu, stwierdzenie i udzielanie opinii czy wymagane zmiany są istotnie czy nieistotne oraz zaakceptowanie najważniejszych prac pod kątem ich estetycznej jakości.

Nadzór autorski według przepisów prawa budowlanego jest obowiązkiem projektanta po nałożeniu go przez Inwestora lub właściwy urząd, stąd winien być każdorazowo dodatkowo płatny. Nadzór występuje w każdej specjalności.

 

Nadzór inwestorski – projektanta /architekta z uprawnieniami sporządzającego projekt budowlany i /lub wnętrz obejmuje: odbiory częściowe i końcowe (w danej specjalności), sporządzanie dodatkowej dokumentacji (niezbędnej do wykonania wszystkich elementów), instruowania wykonawcy w sprawach technologii prowadzenia robót, sposobu ich zabezpieczenia, ocenę technicznej jakości robót, ogólną kontrolę wymiarową. Częstokroć obejmuje także pomoc w realizacji zamówień, zakupów, współpracę z wykonawcami i innymi biorącymi udział w procesie inwestycyjnym.

 

Projekt aranżacji – ogólny projekt umeblowania i rozkładu mebli i innych elementów w danych pomieszczeniach z ich przeznaczeniem funkcjonalno – przestrzennym. Projekt ogólny bez projektów mebli i bez doborów sprzętów, mebli, kolorystyki i innych elementów wykończeniowych. Projekt nie zawiera także szczegółowych opisów i wymiarów elementów. Koncepcja wnętrz może stanowić projekt aranżacji, nie jest to jednak pełny projekt wnętrz z elementami wykonawczymi.

 

Projekt aranżacji końcowej – projekt ostatecznej aranżacji zawierającej dobór sprzętów AGD /RTV /SAT /komputerowych i innych elektronicznych, dobór końcowych elementów wykończeniowych takich jak: zasłony, firany, dywany, okładziny, inne; narzuty, kapy, koce, poduszki, tkaniny, inne; obrazy, obrazki, grafiki, zdjęcia, inne oraz projekt polegający na stylizacji końcowej, zawierającej: kwiaty, rośliny, doniczki, akcesoria drobne, rekwizyty aranżacyjne.

 

Projekt wnętrz – projekt kompleksowy zawierający projekt aranżacji i projekty inne mające na celu wykonanie wnętrza pod klucz. Zawiera oprócz projektów aranżacyjnych projekty mebli, łazienek, uproszczone schematy instalacyjne, ogólne projekty wykonawcze budowlane i architektoniczne. Projekt taki obejmuje dobory materiałów, kolorystyki, faktur oraz sprzętów stanowiące spójną koncepcję całości. Projekt zawiera wiele elementów z projektu wykonawczego. Nie jest to jednak projekt służący w pełni do zamówień, zleceń czy wykonań.

 

Projekt branżowy instalacji – projekt oddzielny lub jako część projektu kompleksowego, pełno branżowego, sporządzony przez uprawnionego projektanta danej branży konkretnej instalacji: sanitarnej (centralne ogrzewanie, technika grzewcza, instalacja wodno – kanalizacyjna, wentylacja, klimatyzacja, inne niewymienione) lub elektro – energetycznej (instalacje oświetlenia, instalacje zasilania i inne prądowe; instalacje specjalistyczne: ostrzegania, dozoru, informacyjno – radiowe; instalacje teleinformatyczne: sieci komputerowe, telefoniczne, centrale, serwerownie, inne; instalacje niskoprądowe: domofonowe, telefoniczne, alarmowe, RTV /SAT, Internetowe; inne niewymienione). Dzielą się na instalacje wewnętrzne w obrębie budynku, obiektu budowlanego oraz na instalacje zewnętrze (doziemne i nadziemne): na terenie i po za nim (przyłącza).

 

Projekt budowlany – projekt służący do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt schematyczny i ogólny składany do właściwego urzędu ukazuje rozwiązania materiałowe, techniczne i architektoniczno – budowlane. Projekt budowlany może dotyczyć nowego obiektu lub obiektu istniejącego w zakresie: projektu przebudowy (znaczące zmiany wewnętrzne, zmiana funkcji), projektu nadbudowy (zmiana wysokości, ilości kondygnacji obiektu), projektu rozbudowy (zmiana powierzchni zabudowy na terenie), przy czym w każdym przypadku zmieniają się istotne parametry budynku. Gdy projekt zawiera oprócz rysunków architektonicznych rysunki konstrukcyjne lub instalacyjne wewnętrzne lub zewnętrze mówi się o takim projekcie, iż jest pełno branżowy.

 

Projekt techniczny – nie jest projektem wykonawczym, a jedynie ogólnym projektem budowlanym na budowę, w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej: elektrycznej, sanitarnej, pozostałej. Wraz z projektem budowlanym stanowi projekt pełnobranżowy, umożliwiający rozpoczęcie budowy.

 

Projekt wykonawczy – projekt wykonywany na podstawie projektu budowlanego jako jego rozwinięcie i uszczegółowienie, wykonywany w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów lub w przypadku chęci rozwinięcia trudnych elementów lub detali. Zawiera dodatkowo zestawienia, dokładniejsze opisy, uszczegółowienia styków i ważnych połączeń w obiekcie. Stanowi podstawę do sprawnego, dokładnego i dopowiedzianego wykonania wszystkich elementów. Projekt może być wykonywany w każdej specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej. Projekt wnętrz również zawiera wiele elementów z projektu wykonawczego.

 

Projekt warsztatowy – uszczegółowiony projekt wykonawczy poszczególnych elementów; np. mebli, który zawiera już bardzo wiele szczegółów, z wykrojami płyt i doborem akcesoriów wraz z podaniem technologii wykonania i produkcji. Są to projekty wewnętrzne, które wykonują do produkcji stolarze, ślusarze i inni wykonujący skomplikowane, indywidualne elementy.

 

Projekt zamienny – projekt sporządzany w przypadku powstania w trakcie realizacji obiektu istotnych zmian lub gdy powstały odstępstwa mające wpływ na główne parametry obiektu. Projekt ten wykonywany jest w celu uzyskania nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego obiektu i jego sprawnego odbioru.

Istotne odstąpienia od projektu – dotyczą zmiany istotnych parametrów jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokości i ilość kondygnacji. Istotną zmianą jest również ingerencja w konstrukcję w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych. Zmianą istotną jest również zmiana sposobu użytkowania obiektu lub części pomieszczeń lub gdy każdorazowo zmieniają się warunki BHP, Sanepid, czy PPOŻ.

 

Uprawnienia budowlane – uprawnienia występują w dwóch grupach do projektowania i do wykonywania robót budowlanych. Poszczególne uprawnienia mogą być w ograniczonym lub w pełnym  (nieograniczonym zakresie). Występują w różnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, drogowej.